ข้อมูลผู้ขาย
  • บริษัท สมศิริทัวร์ จำกัด
  • กรุงเทพมหานคร
  • 02-9178833, 091-715-
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเส้นทำงคมนำคมที่ส้ำคัญที่สุดของเมืองนี
เที่ยวชม หมู่บ้ำนกังหันลม Zaan Schan สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ 
ชมควำมยิ่งใหญ่ของประตูชัย อำร์คทรอมเฟย์, จตุรัสเดอลำ คองคอร์ด Place de la Concorde 
ชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
เก็บภำพสวยๆ คู่กับ หอไอเฟล Eiffel อิสระเลือกซื อสินค้ำ แบรนด์เนมที่ ห้ำงแกลำลี่ลำฟำแยต

*****กำหนดการเดินทาง*****
17 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 
21 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60 
26 ก.ย. 60 - 03 ต.ค. 60
ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณแอน,คุณมิวสิค,คุณน้ำตาล,คุณแหม่ม 
????????ยินดีให้บริการคะ????????
☎️Tel : 02-9178833 (10 Lines Auto)
????Hotline : 091-715-7887 ,089-7818022
????ID LINE : @somsiritours (อย่าลืมใส่@นะค่ะ)
✉️E mail : info@somsiritours.com
????www.somsiritours.com????
https://www.facebook.com/somsiritour
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
No. #137 Catalog ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก > ทัวร์ยุโรป
Demand ขาย Price 47 บาท
View 99 ครั้ง Contact 02-9178833, 091-715-

กำลังโหลดข้อมูล